Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2021

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - wypełnianie.

Rolnicy zgodnie z obowiązującym prawem mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Sprawdzamy, na jakie kwoty zwrotu mogą liczyć rolnicy oraz kiedy i gdzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek w 2022 roku.

Powody zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego jest stosunkowo nowym przepisem. Obowiązuje bowiem od 2020 roku. Podatek akcyzowy zawarty w cenie paliwa ma być z definicji przeznaczany na utrzymywanie infrastruktury drogowej w kraju, a więc naprawy i budowy dróg. Maszyny rolnicze, które rzadko korzystają z dróg publicznych, a więc nie wpływają znacząco na ich eksploatację, zostały słusznie zwolnione z opłat tego podatku.

Jaki zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie możesz odzyskać?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jest możliwy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. Ust. poz. 2435). Kwota zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze będzie uzależniona od dwóch czynników. Na jej wysokość ma bowiem wpływ ilość zużytego paliwa oraz ilość posiadanych hektarów lub liczby DJP bydła.

Innymi słowy, limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego będzie obliczany w przypadku rolników zajmujących się uprawą roślin, jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr paliwa, ze wzoru:

100 zł * ilość ha użytków rolnych, które rolnik posiada lub współposiada.

Zwrot dla rolników zajmujących się hodowlą zwierząt można natomiast obliczyć według wzoru:

30 zł * średnia roczna liczba DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

W uproszczeniu możemy powiedzieć, że rolnikowi przysługuje 100 zł za każdy ha powierzchni użytków rolnych lub 30 zł za 1 DJP bydła. Do ustalenia limitów nie bierze się pod uwagę nieużytków rolnych oraz gruntów przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - wypełnianie.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?

Rolnicy, którzy zbierali FV za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 roku, będą mogli składać stosowny wniosek w urzędach gmin i magistratach od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku. Termin jest nieprzebaczalny i po jego upływie wnioski nie będą przyjmowane.

Jeżeli wniosek złożony zostanie poprawnie, to pieniądze będą wypłacane na nr. rachunku bankowego lub w kasie urzędu w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze — wniosek

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego można pobrać ze stron Internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz ośrodków doradztwa rolniczego. Wniosek można też pobrać fizycznie w urzędach gmin.

Każdy wniosek o zwrot akcyzy będzie wyglądać tak samo. Aby poprawnie wypełnić wniosek, konieczne jest podanie w nim danych osobowych takich, jak imię i nazwisko składającego wniosek oraz adres lub w przypadku producenta rolnego nazwę i adres siedziby. Dodatkowo we wniosku zostaniesz poproszony o podanie NIP, jeżeli jesteś producentem rolnym lub numeru PESEL, jeśli jesteś rolnikiem indywidualnym.

We wniosku można podać numer rachunku bankowego, na który chcemy, aby kwota zwrotu była przelana. W przypadku braku nr konta na wniosku, pieniądze będzie można odebrać w kasie urzędu gminy. W przypadku złożenia wniosku przez producenta rolnego, który podlega wpisowi do KRS, konieczne będzie podanie we wniosku także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądownictwa.

Do wniosku dołącz odpowiednie dokumenty

Sam wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składany w odpowiedniej gminie lub magistracie nie wystarczy, aby otrzymać pieniądze. Do wniosku każdy rolnik musi dołączyć dowody zakupu oleju napędowego w postaci faktur VAT lub kopii faktur, które potwierdzą zakup paliwa w okresie, za który przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Dokumentem potwierdzającym zakup paliwa rolniczego może być także faktura uproszczona, czyli paragon fiskalny z NIP rolnika.

Rolnik w traktorze.

W przypadku, kiedy rolnik chce ubiegać się o zwrot akcyzy za bydło hodowlane, to do wniosku musi dołączyć dokument potwierdzający ilość posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Takie zaświadczenie powinno być wystawione przez kierownika powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku trzeba też dołączyć oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, będących własnością rolnika na terenie gminy, w której składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Jeżeli prawnie jest wielu właścicieli ziemi, to należy także złożyć pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a dzierżawa ziemi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik, który jest dzierżawcą gruntów rolnych, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za kupione paliwo rolnicze. Nie jest też wymagane posiadanie spisanej notarialnie umowy dzierżawy. Do składania wniosku są też uprawnieni rolnicy, którzy umowę dzierżawy zawarli pisemnie bez obecności notariusza lub ustnie. Jednak w takim przypadku, rolnik może zostać poproszony przez urzędników o złożenie dodatkowego oświadczenia lub przedstawienia podpisanej umowy.