Jak przechowywać środki ochrony roślin?

przechowywanie srodkow ochrony roslin porady

Odpowiednie przechowywanie środków ochrony roślin jest obowiązkiem, który musi wypełniać każde gospodarstwo domowe. Dokument, który reguluje sposób przechowywania środków ochrony roślin od strony prawnej, jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 roku. Jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości lub niespełnienie norm, na gospodarstwo może zostać nałożona kara finansowa. Jak ustrzec się nie tylko grzywny, ale także poważnych niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zasad? Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się, nie tylko jak zgodnie z prawem należy przechowywać środki ochrony roślin, ale też jakie środki ostrożności zalecają eksperci.

Temperatura i wilgotność powietrza

Środki ochrony roślin to substancje chemiczne, które zachowują swoje właściwości w pewnym zakresie temperatur. Dlatego w pomieszczeniu, gdzie są przechowywane, powinna być możliwość regulacji temperatury, zimą nie może spaść poniżej a latem wzrosnąć powyżej tej określonej na etykiecie. Większość środków należy przechowywać w zakresie temperatur od 0 do 30 stopni Celsjusza, pamiętaj jednak, żeby zawsze sprawdzać, co napisano na etykiecie. Również zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest niekorzystna dla środków ochrony roślin. Może dojść wtedy do zbrylania, szczególnie często dzieje się tak w przypadku substancji, których opakowanie nie może być ponownie szczelnie zamknięte.

przechowywanie srodkow ochrony roslin porady

Przechowywanie środków ochrony roślin a odległość od wody

Ważne jest, aby podczas przechowywania środków ochrony roślin w jak najwyższym stopniu wyeliminować ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Z tego powodu, pomieszczenia, w których znajdują się te substancje, powinny znajdować w odległości przynajmniej 20 metrów od cieków wodnych czy studni. Powierzchnia powinna być dodatkowo utwardzona materiałem izolacyjnym na przykład betonem.

Opakowanie

Środki ochrony roślin należy koniecznie przechowywać w oryginalnych opakowaniach z czytelną instrukcją na etykiecie. Dzięki temu użytkownik będzie mógł nie tylko sprawdzić, w jaki sposób używać substancji, ale też szybko uzyskać instrukcję postępowania w razie zagrożenia, wynikającego z nieprawidłowego użycia środka. Oryginalne opakowane jest gwarancją, że nie dojdzie do rozbieżności między tym, co opisano na etykiecie a tym, co rzeczywiście znajduje się w opakowaniu.

Odpowiednio przygotowane pomieszczenie

Jeżeli zagospodarowałeś specjalne pomieszczenie, w którym przechowujesz środki ochrony roślin, powinno być ono przede wszystkim odpowiednio oznaczone. Na drzwiach do takiego magazynu powinna być zamieszczona informacja: „uwaga, środki ochrony roślin, nieupoważnionym wstęp wzbroniony!”. Celem zminimalizowania ryzyka, należy ograniczyć wstęp osób trzecich w takie miejsce. Jeżeli zarządzasz mniejszym gospodarstwem i nie dysponujesz osobnym pomieszczeniem, to substancje powinny znajdować się poza budynkiem mieszkalnym w odpowiednich szafkach. Muszą one być ognioodporne i nienasiąkliwe, wykonane na przykład z metalu. Szafki lub skrzynie obowiązkowo muszą być zamykane na klucz!

Co z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Pustych opakowań po środkach ochrony roślin nie możemy pod żadnym pozorem traktować jak zwykłych odpadów. Są one toksyczne! W celu pozbycia się ich należy oddać je dystrybutorowi pestycydów. Ma on obowiązek je przyjąć i potwierdzić to pisemnie. Podczas kontroli w gospodarstwie, należy pokazać takie pismo. Zaświadcza ono, że w sposób prawidłowy i bezpieczny pozbyliśmy się toksycznych odpadów.

zalecenia dotyczace przechowywania srodkow ochrony roslin

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

Jeżeli podczas kontroli gospodarstwa na jaw wyjdą nieprawidłowości dotyczące sposobu przechowywania środków ochrony roślin, mogą zostać naliczone sankcje. Wysokość kary finansowej uzależniona jest od kilku czynników, wśród nich jest stopień naruszenia przepisów, umyślność lub nieumyślność działania, zasięg i dotkliwość ewentualnego zagrożenia.