Przechowywanie obornika – bez narażania środowiska naturalnego i zgodnie z prawem

Przechowywanie obornika - baner.

Przechowywanie obornika to nieodłączny element gospodarki w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza tych zajmujących się hodowlą zwierząt. Obornik jest cennym produktem ubocznym produkcji zwierzęcej i stanowi znakomite źródło naturalnego nawozu dla gleby, a tym samym warunkuje plony upraw. Warto jednak pamiętać, że prawidłowe przechowywanie obornika to nie tylko kwestia efektywnego gospodarowania, ale także troski o środowisko oraz zgodności z przepisami prawnymi. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty i najlepsze praktyki związane z przechowywaniem obornika.

Optymalizacja wykorzystania obornika

Obornik jest bogaty w składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas oraz organiczne substancje próchniczne, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu żyzności gleby. Poprawia strukturę gleby, zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i zapewnia lepsze warunki rozwoju roślin. Przechowywanie obornika pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania tego cennego nawozu w określonym czasie, szczególnie w okresach, kiedy rolnik nie może go bezpośrednio rozłożyć na polu.

Ponadto zbiórka, transport i przechowywanie obornika pomaga w utrzymaniu porządku oraz minimalizuje negatywny wpływ gnoju na zdrowie zwierząt. Poprawia to także jakość życia zwierząt, co jest istotne zarówno z etycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Wyzwania związane z przechowywaniem obornika

Przechowywanie obornika może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, które warto uwzględnić, aby uniknąć potencjalnych problemów. Oto niektóre z głównych kwestii do rozważenia:

1. Zanieczyszczenie wód gruntowych: Obornik może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, takie jak azotany i fosforany, które w wyniku erozji lub przesiąkania do wód gruntowych mogą zanieczyścić źródła wodne. Dlatego ważne jest, aby obornik był przechowywany z dala od obszarów wrażliwych ekologicznie oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak stelaże na dnie zbiorników.

2. Emisje gazów cieplarnianych: Przechowywanie obornika może generować emisje metanu, który jest potężnym gazem cieplarnianym. Aby ograniczyć ten wpływ, stosuje się różne techniki, takie jak zakrywanie zbiorników i zastosowanie systemów rekuperacji gazów.

3. Nieprzyjemny zapach: Obornik może wydzielać nieprzyjemne zapachy, co może być uciążliwe dla ludzi mieszkających w okolicach gospodarstwa. Dlatego ważne jest, aby przechowywać obornik z dala od obszarów zamieszkałych i stosować odpowiednie technologie do minimalizacji emisji zapachów.

4. Prawne regulacje: W związku z wpływem na środowisko, przechowywanie obornika podlega rygorystycznym regulacjom prawnym. Rolnicy powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania, gromadzenia i rozprowadzania obornika.

Przechowywanie obornika.

Przepisy prawne dotyczące składowania obornika

Przepisy prawne dotyczące składowania obornika są niezwykle istotne z uwagi na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzącymi z działalności rolniczej. Unia Europejska, zdając sobie sprawę z transgranicznego charakteru tego problemu, przyjęła Dyrektywę azotanową, czyli dyrektywę Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 r., która dotyczy ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Dyrektywa ta stanowi ważny dokument regulujący kwestie związane z ochroną środowiska i jakością wód w UE.

W Polsce Dyrektywa azotanowa jest wdrażana poprzez zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Zgodnie z art. 104 tej ustawy, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych i zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, ustanawia się Program działań obowiązujący na obszarze całego państwa. Program ten określa warunki przechowywania nawozów naturalnych, w tym pojemność i powierzchnię urządzeń służących do przechowywania obornika oraz sposoby postępowania z odciekami.

Obecnie obowiązujący Program działań, wprowadzony przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, stanowi ramy regulacji dotyczących przechowywania obornika i innych nawozów naturalnych. Rozporządzenie szczegółowo określa standardy przechowywania nawozów oraz postępowanie z odciekami, mając na uwadze ochronę wód i środowiska naturalnego.

Warto zauważyć, że przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale także w kontekście uniknięcia potencjalnych sankcji i kar wynikających z naruszenia przepisów prawa wodnego. Rolnicy powinni być świadomi tych uregulowań i dbać o prawidłowe przechowywanie obornika zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Miejsce składowania obornika

Miejsce przechowywania obornika odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zanieczyszczeniom wód i gruntu. Zgodnie z definicją zawartą w Programie działań w odniesieniu do nawozów naturalnych stałych, miejsce to musi spełniać konkretne kryteria. W praktyce oznacza to, że miejsce przechowywania obornika to obszar wyposażony w solidną płytę, na której znajduje się zbiornik na odcieki oraz odpowiednia instalacja odprowadzająca te odcieki do dedykowanego zbiornika lub innego miejsca, które jest specjalnie przygotowane do przechowywania obornika.

Kluczowym aspektem jest wykorzystanie materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się odcieków do wód lub gruntu. To oznacza, że całą infrastrukturę przechowującą obornik powinno się projektować w sposób uniemożliwiający wycieki substancji zawartych w oborniku. To nie tylko spełnia wymogi prawa, ale przede wszystkim chroni środowisko naturalne oraz zapewnia odpowiednie warunki gospodarowania nawozem naturalnym.

Obornik.

Lokalizacja płyt obornikowych

Lokalizacja płyt do składowania obornika to kwestia o kluczowym znaczeniu, mająca istotny wpływ na ochronę środowiska oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, określone są minimalne odległości, jakie powinny być zachowane pomiędzy miejscem przechowywania obornika a różnymi obiektami czy działkami sąsiednimi.

Oto niektóre z tych wytycznych:

  1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi na działkach sąsiednich: Minimalna odległość to 25 metrów, jednak nie powinna ona być mniejsza niż 30 metrów w przypadku otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach. To zapewnia ochronę przed uciążliwymi zapachami oraz minimalizuje ryzyko negatywnego wpływu obornika na komfort mieszkańców.
  2. Budynki służące przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych: Tutaj minimalna odległość wynosi 50 metrów. To zabezpiecza produkty spożywcze przed ewentualnym zanieczyszczeniem oraz zapewnia bezpieczne warunki przechowywania żywności.
  3. Budynki magazynowe pasz i ziarna: W przypadku budynków magazynowych, minimalna odległość to 10 metrów. To ma na celu uniknięcie skażenia pasz oraz innych produktów zbożowych.
  4. Granica działki sąsiedniej: Minimalna odległość od granicy działki sąsiedniej wynosi 4 metry. To zapewnia, że składowany obornik nie będzie wpływał na obszar sąsiadujący.
  5. Silosy na zboże i pasze: W przypadku silosów na zboże i pasze, minimalna odległość to 5 metrów. To zapewnia bezpieczne warunki przechowywania tych produktów oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych awarii.
  6. Silosy na kiszonki: W przypadku silosów na kiszonki, minimalna odległość wynosi 10 metrów. To zabezpiecza te cenne pasze przed zanieczyszczeniem i utratą jakości.

Przestrzeganie tych minimalnych odległości jest kluczowe w zapobieganiu negatywnym wpływom składowanego obornika na środowisko oraz sąsiednich użytkowników gruntów i budynków. Właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby odpowiedzialne za składowanie obornika powinny być świadome tych wytycznych i dokładnie przestrzegać ich, aby spełnić wymogi prawa i zadbać o zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi.