Polityka prywatności

Home Polityka prywatności New Holladn

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW MARKI NEW HOLLAND

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

Spółka „Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Spółka „Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

a. zgodność z prawem

b. rzetelność i przejrzystość

c. ograniczenie celu

d. minimalizacja danych

e. ograniczenie przechowywania

 

2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

 

Administrator i forma kontaktu

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy.

2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez:

„Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety winna być kierowana na adres: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261, lub też na adres mailowy: handlowy@agrohandel.com.pl, z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

CNH Industrial Polska” sp. z o.o. winna być kierowana na adres: 09-407 Płock, ul. Otolińska 25, lub też na adres mailowy: iod@cnhind.com z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów należących do Spółki „Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety będą przetwarzane w następujących celach:

  1. sprzedaży produktów i usług
  2. wysyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług lub przeprowadzanie badań rynku („Marketing”);
  3. wysyłanie danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).
  4. przekazywanie danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadanie na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;
  5. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań
  6. innych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
  7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
  8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  9. archiwizacji
  10. spełniania prawnych obowiązków ciążących na Spółce „Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety

 

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

1. udzielona zgoda

2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 

Odbiorca danych osobowych Klientów / przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy działaniami realizowanymi w imieniu Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety

2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

3. kancelariom prawnym, którym Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety z siedzibą w Legnicy zleciły np. prowadzenie postępowania

4. podmiotom współpracującym ze Spółką Agrohandel” S.J. A.Plecety, I.Plecety, w szczególności CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial

5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je:

1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celu:

• dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

• zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom

• statystycznym i archiwizacyjnym

2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, ew. do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody

3. Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji

4. Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych

Prawa Klienta

1. żądanie dostępu do danych osobowych ich dotyczących

2. sprostowanie danych

3. żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

4. usunięcie danych lub ograniczenia przetwarzania

5. wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych

6. przeniesienie danych osobowych

 

Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Zmiany polityki prywatności

Spółka „Agrohandel” A.Plecety, I.Plecety S.J. zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.